ریخته گری

افرایش حجم ماسه منجر به افزایش هزینه در ریخته گری (تعمیر یا کارمجدد) میشود. Miox به عنوان افزودنی فنولی در ماسه منجر به جلوگیری یا کاهش رگه رگه شدن ماسه میشود.