لنت ترمز

برای تقویت مقاومت و جلوگیری از نفوذ عوامل مخرب و سایش لنت استفاده می گردد.