مصالح ساختمانی

 

پرکننده ها از جمله Mica و Miox خواص مکانیکی از جمله مقاومت, ثبات ابعاد را افزایش می دهد